ประเภทของ Wiki

wiki แบ่งออกเป็นสามประเภท : ผู้สอน "Teacher", กลุ่ม "Groups", นักเรียน "Student" และมีการใช้ group modes ของระบบ โดยแบ่งเป็น "No Group" "Separate Groups" และ "Visible Groups" แต่ละแบบจะกำหนดให้สิทธิผู้ที่เข้ามาทำการแก้ไขข้อมูลและผู้ดูต่างกันไปดังนี้

No Groups ไม่ระบุกลุ่ม Separate Groups แยกกลุ่ม Visible Groups กลุ่มที่สามารถมองเห็นกันได้
Teacher ผู้สอน wiki มีแค่หนึ่งเดียวและ ชนิดนี้ผู้สอนเท่านั้นที่ทำการแก้ไขได้ นักเรียนสามารถดูได้อย่างเดียวเท่านนั้น แบบนี้มีหนึ่ง wiki ต่อหนึ่งกลุ่ม และผู้สอนเท่านั้นที่แก้ไขได้ ส่วนนักเรียนดูได้เฉพาะ wiki ของกลุ่มตัวเองเท่านั้น มีหนึ่ง wiki สำหรับทุกกลุ่ม ผู้สอนเท่านั้นที่แก้ไขได้ ส่วนนักเรียนดูได้หมดทุกกลุ่ม
Groups กลุ่ม มีเพียงหนึ่ง wiki ทั้งผู้สอนและนักเรียนสามารถแก้ไขได้ มีหนึ่ง wiki ต่อหนึ่งกลุ่ม นักเรียสามารถดูและแก้ไข wiki ของกลุ่มตัวเองเท่านั้น มีหนึ่ง wiki ต่อหนึ่งกลุ่ม นักเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง wiki ของกลุ่มตัวเองเท่านั้น แต่สามารถดู wikis ได้หมดทุกกลุ่ม
Student นักเรียน นักเรียนแต่ละคนมี wiki เป็นของตัวเอง และเฉพาะนักเรียนเจ้าของ wiki กับผู้สอนของเขาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ดูและแก้ไข wiki นั้นได้ นักเรียนแต่ละคนมี wiki เป็นของตัวเอง ซึ่งนักเรียนเจ้าของ wiki กับผู้สอนมีสิทธิ์แก้ไขได้ นักเรียนสามารถดู wiki ของนักเรียนคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ นักเรียนแต่ละคนมี wiki เป็นของตัวเอง ซึ่งนักเรียนเจ้าของ wiki กับผู้สอนมีสิทธิ์แก้ไขได้ นักเรียนสามารถดู wikis ของนักเรียนคนอื่น ๆ ที่อยู่ในรายวิชาเดียวกันได้
หลังจากที่สร้าง wiki แล้วการตั้งค่าสามารถทำได้โดยใช้ group icons ที่อยู่บนหน้ารายวิชา (course home page)
  • ผู้สอนสามารถแก้ไขทุก wiki บนหลักสูตรนี้ได้ตลอดเวลา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English