แทรก Label

    Label แตกต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นเล็กน้อย เพราะประกอบไปด้วยข้อความและรูปภาพซึ่งกำหนดไว้ตายตัวและไม่อาจแก้ไขได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English