การให้คะแนน

เมื่อให้ทดลองตอบคำถามหลายครั้ง จึงมีวิธีการให้คะแนนหลายวิธี เพื่อคำนวณคะแนนสุดท้ายในการตอบคำถามของนักเรียน

คะแนนสูงสุด

    คะแนนสุดท้ายคือคะแนนที่สูงที่สูด (ดีที่สุด)ของการทดลอง ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย

    คะแนนสุดท้ายคือค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของการทดลองทั้งหมด

คะแนนครั้งแรก

    คะแนนสุดท้ายคือ คะแนนที่ได้จากการทดลองตอบคำถามในครั้งแรก (ครั้งอื่นๆ ไม่นับ)

คะแนนครั้งสุดท้าย

    คะแนนสุดท้ายจะได้จากการทดลองตอบคำถามครั้งล่าสุดเท่านั้น

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English