ประเภทของการบ้าน

การบ้านมีหลายประเภทด้วยกัน

ส่งนอกเว็บ - คือ การให้นักเรียนส่งการบ้านเป็นชิ้นงานนอกเว็บ โดยนักเรียนดูการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากเว็บนี้ แต่จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ใดๆ แล้วส่งให้ครูตรวจบนเว็บ ครูสามารถตรวจและให้คะแนนบนเว็บ จากนั้นแจ้งให้นักเรียนทราบถึงเกรดที่ได้

ส่งบนเว็บ - คือการให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เวิร์ด รูปภาพ เว็บไซต์ที่มีการซิปเรียบร้อยแล้ว หรือไฟล์อื่นๆ ที่ครูขอให้นักเรียนทำส่ง ซึ่งครูสามารถตรวจและให้คะแนนบนเว็บได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English