งานวิจัยเชิงสำรวจที่สามารถพบได้

Available surveys

ในปัจจุบันนี้ มีงานวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับมูเดิ้ลรองรับในหลายประการ (เวอร์ชั่นในอนาคตจะเอื้อให้ท่านสามารถทำวิจัยของท่านเองได้)

งานวิจัยที่ถูกเลือกมานี้ เอื้อประโยชน์ในการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนแบบออนไลน์ที่ใช้แนวความคิดตามทฤษฏี constructivist งานวิจัยเหล่านี้เอื้อประโยชน์ในการแสดงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นกับนัีกเรียนของท่าน (ท่านสามารถอ่านรายงานการวิจัยเชิงวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ืัที่ http://dougiamas.com/writing/herdsa2002

การสำรวจสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคิด Constructivist (COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey)

COLLES ประกอบด้วยถ้อยแถลง 24 ประการ ซึ่งจัดหมวดหมู่ได้เป็น 6 ระดับ แต่ละระดับช่วยให้เราสามารถตั้งคำถามหลักเกี่ยวกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้

 

Currently, Moodle only offers specific types of surveys (future versions will enable you to create your own).

The available surveys have been chosen as being particularly useful for evaluating online learning environments that use a constructivist pedagogy. They are useful to identify certain trends that may be happening among your participants. (To see a paper where these are used in a detailed analysis, see: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey

  The COLLES comprises an economical 24 statements grouped into six scales, each of which helps us address a key question about the quality of the on-line learning environment:

  Relevance

  สัมพันธภาพ

  How relevant is on-line learning to students' professional practices?

  การเรียนรู้ออนไลน์มีสัมพันธภาพอย่างไรกับการฝึกฝนทางอาชีพของนักเรียน

  Reflection

  การแสดงความเห็น

  Does on-line learning stimulate students' critical reflective thinking?

  การเรียนรู้ออนไลน์กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์หรือไม่

  Interactivity

  การปฏิสัมพันธ์

  To what extent do students engage on-line in rich educative dialogue?

  นักเรียนมีส่วนร่วมในบทสนทนาทางการศึกษาอยู่ในระดับใด

  Tutor Support

  การสนับสนุนจากครู

  How well do tutors enable students to participate in on-line learning?

  ครูมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ออนไลน์ได้ดีมากน้อยเพียงใด

  Peer Support

  การสนับสนุนจากเพื่อน

  Is sensitive and encouraging support provided on-line by fellow students?

  นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมชั้นในการเรียนแบบออนไลน์หรือไม่

  Interpretation

  การตีึความ

  Do students and tutors make good sense of each other's on-line communications?

  นักเรียนและครูมีความรู้สึกที่ดีต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยวิํีํํํธีออนไลน์หรือไม่

  แนวคิดที่สำคัญทางด้านการเรียนรู้ในปัจจุบันคือ social constructivism ซึ่งวางบทบาทของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สร้างสังกัปด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสังคม Social constructivism เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อก่อร่างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่การแสวงหาความรู้นั้นมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนเอง

  จุดศูนย์กลางของการร่วมมือนี้คือพัฒนาการความสามารถทางด้านการสื่อสารของนักเรียน นั่นก็คือ ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเปิดประเด็นและแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ทั้งกับครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

  Underpinning the dynamic view of learning is a new theory of knowing: social constructivism, which portrays the learner as an active conceptualiser within a socially interactive learning environment. Social constructivism is an epistemology, or way of knowing, in which learners collaborate reflectively to co-construct new understandings, especially in the context of mutual inquiry grounded in their personal experience.

  Central to this collaboration is the development of students' communicative competence, that is, the ability to engage in open and critical discourse with both the teacher and peers. This discourse is characterised by an empathic orientation to constructing reciprocal understanding, and a critical attitude towards examining underlying assumptions.

  The COLLES has been designed to enable you to monitor the extent to which you are able to exploit the interactive capacity of the World Wide Web for engaging students in dynamic learning practices.

  (This information has been adapted from the COLLES page. You can find out more about COLLES and the authors of it at: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey

  The theory of 'ways of knowing', originally from the field of gender research (Belenky et al., 1986) provides us with a survey tool to examine the quality of discourse within a collaborative environment.

  The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) is an instrument developed by Galotti et al. (1999) to measure the extent to which a person is a 'connected knower' (CK) or a 'separate knower' (SK).

  People with higher CK scores tend to find learning more enjoyable, and are often more cooperative, congenial and more willing to build on the ideas of others, while those with higher SK scores tend to take a more critical and argumentative stance to learning.

  Studies have shown that these two learning styles are independent of each other (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Additionally, they are only a reflection of learning attitudes, not learning capacities or intellectual power.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English