การถามคำถาม

คำถามแบบปรัชญาโสเครติสเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดเป็น มีกระบวนความคิด ตัวอย่างเช่น

คำถามที่ต้องให้อธิบาย

 • คุณหมายความว่าอย่างไรจากการพูด ____?
 • ประเด็นของคุณคืออะไร?
 • _____ เกี่ยวข้องกับ _____อย่างไร?
 • ลองอธิบายเรื่องนี้อีกแบบหนึ่งได้หรือไม่?
 • ประเด็นของคุณคือ _____ หรือ _____?
 • คุณคิดว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร?
 • ขอทวนหน่อยนะคะว่าเข้าใจคุณได้ถูกต้องหรือไม่ คุณหมายความว่า _____ หรือ _____?
 • How does this relate to our problem/discussion/issue?
 • What do you, Mike, mean by this remark? What do you take Mike to mean by his remark?
 • Jane, can you summarize in your own words what Richard said? . . . Richard, is this what you meant?
 • Could you give me an example?
 • Would this be an example, . . .?
 • Could you explain this further?
 • Would you say more about that?
 • Why do you say that?

คำถามเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน

 • What are you assuming?
 • What is Jenny assuming?
 • What could we assume instead?
 • You seem to be assuming _____. Do I understand you correctly?
 • All of your reasoning depends on the idea that _____. Why have you based your reasoning on _____ instead of _____?
 • You seem to be assuming _____. How do you justify taking that for granted?
 • Is that always the case? Why do you think the assumption holds here?
 • Why would someone make that assumption?

คำถามเพื่อพิสูจน์เหตุผลและหลักฐาน

 • What would be an example?
 • How do you know?
 • Why do you think that is true?
 • Do you have any evidence for that?
 • What difference does that make?
 • What are your reasons for saying that?
 • What other information do you need?
 • Could you explain your reasons to us?
 • Are these reasons adequate?
 • Why do you say that?
 • What led you to that belief?
 • How does that apply to this case?
 • What would change your mind?
 • But, is that good evidence for that belief?
 • Is there a reason to doubt that evidence?
 • Who is in a position to know that is true?
 • What would you say to someone who said that ____?
 • Can someone else give evidence to support that view?
 • By what reasoning did you come to that conclusion?
 • How could we find out if that is true?

คำถามเกี่ยวกับมุมมองและภาพรวม

 • The term "imply" will require clarification when used with younger students.
 • What are you implying by that?
 • When you say _____, are you implying _____?
 • But, if that happened, what else would happen as a result? Why?
 • What effect would that have?
 • Would that necessarily happen or only possibly/probably happen?
 • What is an alternative?
 • If _____ and _____ are the case, then what might also be true?
 • If we say that ____ is ethical, how about _____?

คำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้และผลที่ตามมา

 • How can we find out?
 • What does this question assume?
 • Would _____ ask this question differently?
 • How could someone settle this question?
 • Can we break this question down at all?
 • Is this question clear? Do we understand it?
 • Is this question easy or hard to answer? Why?
 • Does this question ask us to evaluate something? What?
 • Do we all agree that this is the question?
 • To answer this question, what other questions must we answer first?
 • I'm not sure I understand how you are interpreting this question. Is this the same as _____?
 • How would _____ state the issue?
 • Why is this issue important?
 • Is this the most important question, or is there an underlying question that is really the issue?

Questions adapted from Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English